Lokale functie van Beleidsmedewerker Ontwikkeling

Vacaturemelding (no translation of this vacancy announcement will be provided because the position has a Dutch language requirement):

Bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties in New York is er een vacature ontstaan voor de lokale functie van Beleidsmedewerker Ontwikkeling. Deze functie is ingedeeld in loonschaal 8 (zie bijgevoegd functieprofiel) en zal worden aangeboden voor een periode van 2 jaar (Contract Bepaalde tijd), met een proeftijd van 2 maanden.

Voor nadere informatie over de functie-inhoud kan contact worden opgenomen met dhr. Martijn Engels, tel. +1-646-515-8118 of per e-mail martijn.engels@minbuza.nl

Schriftelijke sollicitaties (incl. CV) kunnen worden gericht aan:

Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands to the United Nations

T.a.v. mevr. Claudia Brink (Hoofd Operationeel Management)

666 Third Avenue, 19th floor

New York, NY 10017

USA

E-mail: nyv-hr@minbuza.nl

Sluitingsdatum aanmeldingen: 02 juni 2020

Aanvaarding functie: in overleg

Indicatie startsalaris (gebaseerd op loontabel New York, schaal 8, loonnummer 0, voltijds): $ 6.921 bruto per maand

*Deze vacaturemelding wordt gelijktijdig opengesteld voor interne kandidaten (lokale werknemers en partners van uitgezonden ambtenaren binnen het postennet VS) en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid van een interne en externe kandidaat, geniet de interne kandidaat de voorkeur. Verder geldt, dat bij gelijke geschiktheid van een lokale werknemer en een partner van een uitgezonden ambtenaar, de lokale werknemer voorrang geniet. *

Basisgegevens Functiebenaming: Beleidsmedewerker Duurzame Ontwikkeling

Dienstonderdeel/post: PVVN New York

Functieniveau: 08

Aantal uren: 40 uur per week


TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN
Nederland heeft een sterk profiel op het gebied van duurzame ontwikkeling (en specifiek de
Sustainable Development Goals/SDGs) en mensenrechten/vrouwenrechten. Organisaties als UNDP en UNFPA
spelen op deze terreinen een belangrijke rol.

In de periode 1 januari 2021—31 december 2022 zal Nederland deel uitmaken van het hoogste
bestuursorgaan binnen de Uitvoerende Raad van UNDP, UNFPA en UNOPS met de Nederlandse Permanente
Vertegenwoordiger als respectievelijk Vice-President en President. De Uitvoerende Raad is het
hoogste bestuursorgaan van de genoemde VN organisaties en heeft een controlerende en goedkeurende
taak. De hieronder beschreven functie is ter inhoudelijke en organisatorische  ondersteuning van de
Nederlandse inzet in het bestuursorgaan. De functie dient tevens ter ondersteuning van de inzet op
VN- hervormingen en de multilaterale SDG-agenda, twee prioriteiten van het NL multilaterale
beleid.


Daarnaast zal de medewerker betrokken zijn bij de voorbereiding en succesvolle uitvoering van de
Ministeriele week van de Algemene Vergadering, wanneer een grote politieke delegatie New York
bezoekt. Waar deze hoofdtaken het toelaten speelt de medewerker een ondersteunende rol op andere
dossiers die piekmomenten beleven. Leidend voor het inhoudelijke werk en de inzet van de medewerker
is het regeerakkoord, de nota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en relevante
Kamerbrieven.


De lokale beleidsmedewerker Duurzame Ontwikkeling behartigt en ondersteunt de Nederlandse belangen
en draagt de Nederlandse positie uit in relevante fora binnen de VN op de volgende dossiers:
θ    Duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals);
θ    UNDP;
θ    UNFPA;
θ    Hervorming van het VN ontwikkelingssysteem.

Omschrijving taken:
θ    Op instructie van en in nauw overleg met Den Haag (onder meer DMM) neem je  deel aan
verschillende overleggen op de VN. Het gaat onder meer om (in)formele Uitvoerende Raad
bijeenkomsten van UNDP/UNFPA/UNOPS en andere gerelateerde bijeenkomsten.
θ    Je doet verslag van voor Den Haag relevante ontwikkelingen op de genoemde dossiers.
θ    Je draagt bij aan het adviseren en ondersteunen van de leiding Post op genoemde dossiers,
specifiek in haar rol als (Vice)President van de Uitvoerende Raad.
θ    Je opereert als spil binnen een netwerk van gelijkgezinde en potentieel gelijkgezinde landen
ter voorbereiding van de bijeenkomsten van de Uitvoerende Raden.
θ    Tijdens de Uitvoerende Raden draag je zorg voor de dagelijkse coördinatie van WEOG (Western
European and Others Group) bijeenkomsten en behartig je tevens de belangen van NL en WEOG binnen de
Bureau waarin alle regionale groepen zijn vertegenwoordigd.
θ    Flexibele inzet o.b.v. behoefte en missiebrede taken (incl inkomende bezoeken) kunnen ook deel
uitmaken van je pakket. Afbakening van bovenstaande taken en taakverdeling gebeurt in nauw overleg
met de uitgezonden senior medewerker Duurzame Ontwikkeling en afdelingshoofd.

Omschrijving resultaatgebieden:
θ    Nederland bereikt concrete resultaten op basis van nog af te stemmen inzet met nadruk op
thema’s als VN hervormingen, werkmethoden enz.
θ    PVNY speelt een positieve rol als (Vice-)President van het UNDP/UNFPA/UNOP Bureau en slaagt
erin het functioneren van de Boards te verbeteren.


θ    Overige leden (met name die uit de regionale groep (WEOG)) zijn positief over de NL rol.
θ    Leiding post wordt daarin adequaat ondersteund dmv inhoudelijke voorbereiding (ism Den Haag)
en uitgewerkte spreekpunten.
θ    Voorbereiding en ondersteuning leiding post in outreach naar andere leden Uitvoerende Raden.
θ    Heldere communicatie rondom inzet (vice-)voorzitterschap door Nederland.
θ    Een goed netwerk is essentieel, zowel binnen de PV, binnen de kring van EU- collega’s, met
collega’s uit andere lidstaten, alsook met stafleden van de VN.
θ    Uitstekend contact met je counterparts in Den Haag.

WERKOMGEVING:
De Permanente Vertegenwoordiging (PVVN) behartigt de Nederlandse belangen op buitenlandpolitiek- en
OS-terrein bij de VN in New York. De PVVN brengt de Nederlandse standpunten in en probeert daarvoor
steun te mobiliseren onder het VN-lidmaatschap en andere actoren binnen/rond de VN. Dit gebeurt in
belangrijke mate via de EU, maar ook in andere samenwerkingsverbanden en/of unilateraal. De PVVN
fungeert ook als uitkijkpost voor ontwikkelingen op voor Nederland belangrijke terreinen. Daarnaast
draagt de PVVN actief bij aan de beleidsvorming in Den Haag.
Op de PVVN werken 36 medewerkers, waarvan 19 werkzaam als diplomaat/beleidsmedewerker. Het gehele
jaar moet gerekend worden op een forse werkdruk in verband met de vele conferenties, bijeenkomsten
van commissies, andere constellaties zoals Groups of Friends en andere activiteiten. De
herfstzitting van de Algemene Vergadering (september – december) zorgt voor een piekbelasting. De
Uitvoerende Raden van de Fondsen en Programma’s vinden momenteel drie keer per jaar plaats
(februari, juni en september).


INFORMATIE OVER DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM WAARIN GEWERKT GAAT WORDEN:
Medewerker maakt deel uit van de afdeling Ontwikkelingssamenwerking, Humanitaire Hulp en
Mensenrechten van de PV. Deze afdeling bestaat uit een hoofd van de afdeling, zeven (senior)
beleidsmedewerkers, en een stagiaire. De lokale medewerker Duurzame Ontwikkeling werkt nauw samen
met de uitgezonden medewerkers Duurzame Ontwikkeling en Gender. Ook zijn er dwarsverbanden met de
Politieke Afdeling. Je werkt onder de dagelijkse begeleiding van de senior beleidsmedewerker
Duurzame Ontwikkeling. Formeel leidinggevende is het afdelingshoofd Ontwikkelingssamenwerking,
Humanitaire Hulp en Mensenrechten.


VEREISTEN VOOR DE FUNCTIE:
Multilaterale ervaring, bij voorkeur in VN-kader strekt tot aanbeveling, evenals ervaring met
ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. Aantoonbare affiniteit met


bovengenoemde onderwerpen is wenselijk, evenals een brede belangstelling voor internationale
samenwerking en internationale politiek. Uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal
is een vereiste. Extra kennis van de VN talen (zoals bijvoorbeeld Spaans en Frans) strekt ook tot
aanbeveling. Ervaring met Uitvoerende Raden van de VN Fondsen & Programmas in New York of elders is
een pré.


Je kan gemakkelijk schakelen tussen uiteenlopende dossiers, bent in staat grote hoeveelheden
informatie snel te verwerken en je kan zowel mondeling als schriftelijk helder formuleren. Je hebt
een goed politiek gevoel en bent een uitstekend en cultureel sensitief netwerker. Samenwerking zit
in je DNA, maar je kan ook zelfstandig opereren.


Relevante competenties voor de functie zijn:
θ    Bestuurssensitiviteit
θ    Creativiteit
θ    Klantgerichtheid
θ    Netwerken
θ    Omgevingsbewustzijn
θ    Organisatiesensitiviteit
θ    Plannen en organiseren
θ    Samenwerken


Kennis & Vaardigheden

Werk- en denkniveau: WO- niveau

Ervaringsniveau: minimaal 3 jaar ervaring gewenst

θ    Basiskennis van de VN.
θ    Basiskennis van de Nederlandse inzet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
θ    Vaardigheid in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, plannen en rapportages.
θ    Interpersoonlijke vaardigheden en overtuigingskracht.

Contacten

θ    Met de (senior) beleidsmedewerkers over ontwikkelingen in het beleidsveld en over ervaringen
met programma’s en het beleid.
θ    Met de leiding en medewerkers over de procedures, werkwijze en voortgang van programma’s en
over de uitleg en interpretatie van regelgeving.
θ    Met gelijkgezinde landen over hoe de agenda het best te behartigen.

θ    Met potentiele gelijkgezinde landen om hen te overtuigen van het Nederlandse standpunt.
θ    Met VN organisaties over onze verwachtingen van hen op genoemde prioriteiten.
Overige Opmerkingen

Voor nadere informatie over de functie inhoud:
Martijn Engels
+1-646-515-8118
martijn.engels@minbuza.nl